Privacyverklaring van Massagepraktijk In Forme

Massagepraktijk In Forme is een professionele praktijk waar je terecht kunt voor diverse soorten massages.

Contactgegevens:

Adres: Springfontein 1, 1448 RG Purmerend
Website: www.in-forme.nl
e-mail: massage@in-forme.nl
Telefoonnummer: +31 6 1751 2950

Massagepraktijk In Forme verwerkt je persoonsgegevens doordat de gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- teleoonnummer
- evt. e-mailadres
- evt. adresgegevens
- beroep en werkomstandigheden
- sport/hobby's
- bijzonderheden omtrent gezondheid

Massagepraktijk In Forme verwerkt uw persoonsgegevens:
- om de massagebehandeling op je persoonlijke situatie af te kunnen stemmen,
- om contact op te nemen in verband met een afspraak,
- om een behandeling af te handelen.

Massageprakijk In Forme verstrekt uitsluitend en alleen jouw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Massagepraktijk In Forme maakt gebruik van cookies d.mv. een facebook knop.

Massagepraktijk In Forme maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die gevolgen kunnen hebben vor personen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk In Forme en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou beschikken in een computerbestand naar jou, een ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderiang of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar massage@in-forme.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Massagepraktijk In Forme wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons.

Massagepraktijk In Forme neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met massage@in-forme.nl.

Massagepraktijk In Forme bewaart je persoonsgegevens tot twee jaar na je laatste massagebehandeling.